Yleiset käyttöehdot

 


 

Sisällysluettelo

1. Soveltamisala
2. Sopimuksen tekeminen
3. Sopimuskohde
4. Oikeuksien luovuttaminen ohjelmiston toimittamista koskevassa sopimuksessa
5. Oikeuksien luovuttaminen ohjelmiston määräaikaista luovutusta koskevassa sopimuksessa
6. Asiakkaan velvollisuudet
7. Peruutusoikeus
8. Hinnat ja maksuehdot
9. Toimitus- ja lähetysehdot
10. Takaisinottoehto
11. Takuu kohtien 3.2, 3.3 a) ja 3.3 c) mukaisissa sopimuksissa 
12. Takuu kohdan 3.3 b) mukaisissa sopimuksissa 
13. Vastuu muista velvollisuuksien rikkomuksista 
14. Kampanjoiden arvosetelien lunastaminen 
15. Loppumääräykset

 


 

 

1) Soveltamisala

1.1 Nämä lizengo GmbH & Co. KG:n (alla "Myyjä") yleiset sopimusehdot (alla "Ehdot") koskevat kaikkia Myyjän ja sopimuskumppanin (alla "Asiakas") sopimuksia, jotka koskevat erilaisten digitaalisten sisältöjen, digitaalisten tuotteiden ja ei-digitaalisten tuotteiden (alla yhteisesti myös "Tuotteet") myyntiä, toimitusta ja määräaikaista luovutusta. Jos Myyjä tarjoaa myös palveluja, se tarjoaa niitä yksinomaan edellä mainittujen sopimusten liitännäispalveluina. Asiakkaan poikkeavat, ristiriitaiset tai täydentävät yleiset sopimusehdot tulevat osaksi sopimusta vain siinä tapauksessa, että Myyjä on nimenomaisesti hyväksynyt niiden voimassaolon. Asiakkaan yleisten sopimusehtojen hiljainen tunnustaminen Myyjän toiminnasta johdettuna suljetaan pois. Tämä hyväksymisvaatimus on voimassa kaikissa tapauksissa, myös esimerkiksi silloin, kun Myyjä tuottaa Asiakkaalle suoritteita ilman varauksia ollen tietoinen tämän yleisistä toimitusehdoista.

1.2 Nämä Ehdot ovat voimassa sekä kuluttajia (Saksan siviililain 13 §) että yrityksiä (Saksan siviililain 14 §) kohtaan. Mikäli alla olevissa Ehdoissa ei erityisesti muuta todeta, kaikki ehdot koskevat samalla tavalla sekä yritysten että kuluttajien kanssa tehtäviä sopimuksia. Mikäli yksittäiset ehdot eivät koske kuluttajia tai koskevat heitä vain muutettuna, tällainen kohta on korostettu lihavoinnilla.

1.3 Nämä ehdot koskevat myös Asiakkaan ja Myyjän välisiä tulevia sopimussuhteita. Ne ovat voimassa riippumatta siitä, onko niihin yksittäistapauksessa viitattua erikseen. Kuluttajia kohtaan nämä ehdot koskevat tulevia sopimussuhteita, jos näiden sopimusten pääasiallinen suorite on digitaalisten tai ei-digitaalisten tuotteiden toimitus.

1.4 Näiden Ehtojen mukaista digitaalista sisältöä on kaikki digitaalinen tarjonta, pois lukien digitaaliset tuotteet, esimerkiksi digitaalisesti saatavilla olevat pääsykoodit, tuoteavaimet tai muut digitaalisesti saatavilla olevat tiedot.

1.5 Näiden Ehtojen mukaisia digitaalisia tuotteita ovat kaikki ei-fyysisellä tallennusvälineellä olevat ohjelmistot, jotka Myyjä tarjoaa ladattavaksi – tarvittaessa tähän liittyy tiettyjen käyttöoikeuksien myöntäminen kohtien 5 ja 6 mukaisesti.

1.6 Näiden Ehtojen mukaisia ei-digitaalisia tuotteita ovat kaikki fyysisellä tallennusvälineellä olevat ohjelmistot, jotka Myyjä myy fyysisessä muodossa – tarvittaessa tähän liittyy tiettyjen käyttöoikeuksien myöntäminen kohtien 5 ja 6 mukaisesti – ja muut fyysiset tuotteet.

1.7 Jättäessään tilauksen kohdan 2.2 mukaisesti Asiakas ilmaisee hyväksyvänsä nämä Ehdot.

 

2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa esitettyjä ja mainittuja Tuotteiden tai muiden suoritteiden hintoja, hintatarjouksia ja kuvauksia ei katsota tarjouksiksi.

2.2 Asiakas voi jättää tarjouksen Myyjän verkkokauppaan integroidulla verkkotilauslomakkeella. Tällöin Asiakas antaa oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen koskien ostoskorissa olevia tuotteita – asetettuaan ensin valitsemansa Tuotteet virtuaaliseen ostoskoriin ja suoritettuaan elektronisen ostoprosessin klikkaamalla tilaustoimenpiteen päättävää OSTA NYT ‑painiketta, jonka alla olevan linkin kautta hän voi tarkastella näitä Ehtoja.

2.3 Ennen tilauksen sitovaa jättämistä Myyjän verkkotilauslomakkeella Asiakas voi havaita mahdolliset syöttövirheet lukemalla näytöllä näkyvät tiedot tarkasti. Tehokas tekninen väline syöttövirheiden havaitsemiseen voi olla selaimen zoomaustoiminto, jonka avulla näytöllä näkyvää esitystä voi suurentaa. Asiakas voi elektronisen tilausprosessin aikana korjata syöttämiään tietoja tavallisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla, kunnes klikkaa tilaustoimenpiteen päättävää OSTA NYT ‑painiketta.

2.4 Sen jälkeen, kun tarjous on jätetty Myyjän verkkotilauslomakkeella, mutta ennen kuin Myyjä hyväksyy Asiakkaan tarjouksen, Myyjä tallentaa sopimustekstin. Kun Asiakas on lähettänyt tilauksensa, sopimusteksti sekä nämä Ehdot lähetetään Asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostitse, faksitse tai kirjeitse). Kyseinen viesti ei merkitse Asiakkaan tarjouksen hyväksymistä, vaan saattaa vain tämän tietoon, että Myyjä on vastaanottanut hänen tilauksensa. Myyjän ja Asiakkaan välille muodostuu sopimus vasta Myyjän kohdan 2.5 mukaisen jatkotoimen perusteella. Lisäksi sopimusteksti arkistoidaan Myyjän internetsivulle ja Asiakas voi noutaa sen salasanasuojatulta asiakastililtään maksutta antamalla vastaavat kirjautumistiedot, mikäli Asiakas on ennen tilaustaan luonut asiakastilin Myyjän verkkokaupassa.

2.5 Myyjä voi hyväksyä Asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa seuraavilla tavoilla:

a) toimittamalla tilatun Tuotteen Asiakkaalle, jolloin määräävä tekijä on Asiakkaan mahdollisuus käyttää Tuotetta tai

b) kehottamalla Asiakasta maksamaan tämän jätettyä tilauksensa.

Jos useampi edellä mainituista vaihtoehdoista on toteutunut, sopimus on syntynyt sillä ajanhetkellä, jolloin ensimmäinen näistä on tapahtunut.

2.6 Kohdan 2.5 mukainen tarjouksen hyväksymisen määräaika alkaa sitä päivää seuraavasta päivästä, jolloin Asiakas lähetti tilauksen, ja päättyy, kun tarjouksen lähettämistä seuraava viides päivä päättyy. Jos Myyjä ei hyväksy Asiakkaan tarjousta edellä mainitun määräajan kuluessa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, mistä seuraa, että Asiakkaan tahdonilmaisu ei enää sido häntä.

2.7 Sopimus laaditaan aina suomeksi.

2.8 Jos Asiakas antaa Sopimuksen toimeenpanoa varten sähköpostiosoitteen, Asiakkaan tulee varmistaa, että Myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa kyseisessä osoitteessa. Asiakkaan tulee varmistaa erityisesti roskapostisuodattimia käyttäessään, että ne on määritetty asianmukaisesti, jotta Myyjän tai Myyjän tilauksen käsittelyä varten valtuuttaman kolmannen osapuolen lähettämien sähköpostiviestien toimittaminen onnistuu. Myyjä tai Myyjän tilauksen käsittelyä varten valtuuttama kolmas osapuoli laatii sähköpostit siten, että ne eivät ulkomuotonsa, erityisesti tekstin rakenteen, osalta vaikuta roskasisällöltä.

2.9 Myyjä pyrkii varmistamaan, että verkkokaupassa näkyvät Tuotteet ovat käytettävissä, mutta ei voi kuitenkaan taata, että kaikki Tuotteet ovat käytettävissä tilaushetkellä. Jos Myyjä ei pysty käsittelemään tai täyttämään tilausta, se ilmoittaa tästä Asiakkaalle.

 

3) Sopimuskohde

3.1 Myyjä antaa Tuotteita Asiakkaan saataville. Myyjä tuottaa palveluja ainoastaan Tuotteiden toimittamista koskevien sopimusten liitännäispalveluina. Määrääviä ovat suoritteen sovitut ominaisuudet. Myyjä käyttää suoritteiden tuottamiseen valintansa mukaan omia työntekijöitään, alihankkijoita tai muita edustajia.

3.2 Jos kyseessä on sopimus, joka koskee ei-digitaalisten tuotteiden toimittamista, Myyjän suoritteen peruste on Myyjän verkkokaupassa annettu kuvaus. Tässä viittaamme kohdan 10 mukaisiin takaisinottoehtoa koskeviin määräyksiin. Jos kyseessä on ohjelmiston toimitusta koskeva sopimus (alla "Ohjelmiston osto"), Myyjän velvollisuus on luovuttaa lisenssitodistuksessa mainittu ohjelmisto pysyvästi. Myyjän velvollisuus on luovuttaa yksi ohjelmiston kappale soveltuvalla tallennusvälineellä, esimerkiksi CD-ROM- tai Blu-ray-levyllä tai USB-tikulla, sekä luovuttaa painettu tai ladattava versio asiaankuuluvasta käyttäjädokumentaatiosta. Ennen kohdan 8 mukaista koko ostohinnan maksua kaikkia tallennusvälineitä sekä luovutettua käyttäjädokumentaatiota koskee Myyjän takaisinottoehto. Ohjelmiston ominaisuudet määrittää verkkokaupan kulloinenkin tuotekuvaus. Myyjän velvollisuuksiin kuuluu lisäksi kohdan 4 mukainen oikeuksien luovuttaminen.

3.3 Jos kyseessä on digitaalisten tuotteiden toimittamista koskeva sopimus, Myyjän velvollisuus on

a) luovuttaa lisenssitodistuksessa mainittu ohjelmisto pysyvästi kohdekoodina, jos kyseessä on ohjelmiston toimitusta koskeva sopimus (alla "Ohjelmiston osto"). Myyjän velvollisuus on osoittaa mahdollisuus ohjelmiston lataamiseen sekä luovuttaa painettu tai ladattava versio asiankuuluvasta käyttäjädokumentaatiosta. Ennen kohdan 8 mukaista koko ostohinnan maksua luovutettua käyttäjädokumentaatiota koskee Myyjän takaisinottoehto. Ohjelmiston ominaisuudet määrittää verkkokaupan kulloinenkin tuotekuvaus. Myyjän velvollisuuksiin kuuluu lisäksi kohdan 4 mukainen oikeuksien luovuttaminen.

b) luovuttaa lisenssitodistuksessa mainittu ohjelmisto määräajaksi kohdekoodina, jos kyseessä on ohjelmiston määräaikaista luovutusta koskeva sopimus (alla "Ohjelmiston vuokraus"). Myyjän velvollisuus on osoittaa mahdollisuus ohjelmiston lataamiseen sekä luovuttaa painettu tai ladattava versio asiankuuluvasta käyttäjädokumentaatiosta. Ennen kohdan 8 mukaista koko ostohinnan maksua luovutettua käyttäjädokumentaatiota koskee Myyjän takaisinottoehto. Ohjelmiston ominaisuudet määrittää verkkokaupan kulloinenkin tuotekuvaus. Myyjän velvollisuuksiin kuuluu lisäksi kohdan 5 mukainen oikeuksien luovuttaminen.

3.4 Jos kyseessä on digitaalisen sisällön toimitus, Myyjän velvollisuus on tarjota digitaalinen sisältö saataville. Asiakkaalle lähetetyn digitaalisen sisällön käyttöä koskevat kulloisenkin tarjoajan sisällön hyödyntämistä koskevat käyttöehdot. Digitaalisen sisällön käyttämisen ennakkoehto on kohdan 8 mukainen koko ostohinnan maksaminen. Myyjä voi sallia käytön tilapäisesti jo ennen tätä ajankohtaa.

3.5 Myyjän velvollisuuksiin kuuluu palveluja ainoastaan sopimuksellisena tai sopimuksen jälkeisinä edellä mainittujen pääsuoritteeseen liittyvien velvoitteiden liitännäispalveluina ja vain, kun siitä on Asiakkaan kanssa erikseen sovittu.

3.6 Kulloisenkin sopimuskohteen toimittamista koskee kohta 9.

3.7 Jos Myyjän sopimuksellisten suoritteiden täyttäminen estyy tai Myyjä suljetaan niistä täysin pois, koska Asiakkaan työntekijät, asiakirjat, tiedot tai laitteet eivät ole kohtuullisesti käytettävissä tai ovat käytettävissä vain riittämättömällä tavalla tai Asiakas ei tahallisesti tai tuottamuksellisesti täytä yhteistyövelvoitettaan, johon kuuluu myös määräaikojen noudattaminen, Myyjällä on oikeus laskuttaa Asiakkaalta tästä aiheutuvat lisäkulut.

3.8 Myyjän oikea-aikaisen ja oikean toimituksen ehto on Myyjän itse saaman toimituksen oikea-aikaisuus ja virheettömyys, mikäli ei-oikea-aikainen ja väärä toimitus ei johdu Myyjästä.

 

4) Oikeuksien luovuttaminen ohjelmiston toimittamista koskevassa sopimuksessa

4.1 Tämä kohta 4 koskee yksinomaan kohtien 3.2 ja 3.3 a) mukaisia ohjelmiston ostoa koskevia sopimuksia.

4.2 Koko ostohinnan maksettuaan Asiakas saa kohdan 8 mukaisen ei-yksinomaisen, ajallisesti rajoittamattoman oikeuden käyttää Tuotetta sopimuksessa myönnetyssä laajuudessa. Myyjä voi sallia Tuotteen käytön tilapäisesti jo ennen tätä ajankohtaa. Tuotetta saa käyttää samanaikaisesti enintään Asiakkaan hankkimaa Tuotetta vastaava määrä luonnollisia henkilöitä. Asiakkaan sallittuun hyödyntämiseen kuuluvat ohjelmiston asennus, lataus työmuistiin sekä tarkoituksenmukainen käyttö. Asiakkaalla ei ole missään tapauksessa oikeutta vuokrata tai alilisensoida hankkimaansa Tuotetta, julkaista tai tarjota sitä saataville langallisessa tai langattomassa verkossa tai antaa sitä kolmansien osapuolten käyttöön maksua vastaan tai vastikkeetta. Tämä ei vaikuta kohtaan 4.5.

4.3 Asiakkaalla on oikeus ottaa ohjelmistosta varmuuskopio, jos tulevan käytön varmistaminen edellyttää sitä.

4.4 Asiakkaalla on oikeus dekompilointiin ja kopiointiin vain siinä tapauksessa, että siitä on säädetty laissa. Tämä on kuitenkin voimassa vain sillä ehdolla, että Myyjä ei ole pyynnöstä kohtuullisen ajan kuluessa antanut tarvittavia tietoja Asiakkaan käyttöön.

4.5 Asiakkaalla on oikeus luovuttaa hankkimansa ohjelmiston kappale ja samalla dokumentaatio kolmannelle osapuolelle pysyvästi. Tässä tapauksessa hän lopettaa ohjelmiston käytön kokonaan, poistaa kaikki ohjelmiston asennetut kopiot tietokoneiltaan ja poistaa kaikki muilla tallennusvälineillä olevat kopiot tai luovuttaa ne Myyjälle, mikäli lainsäädäntö ei velvoita häntä pidempään säilytykseen. Myyjän vaatimuksesta Asiakkaan tulee vahvistaa mainittujen toimenpiteiden täysimittainen suorittaminen kirjallisesti tai tarvittaessa esittää perusteet pidemmälle säilytykselle. Lisäksi Asiakas sopii kolmannen osapuolen kanssa nimenomaisesti siitä, että tämän kohdan 4 mukainen oikeuksien luovutuksen laajuus huomioidaan. Hankittujen useamman kappaleen pakettien jakaminen ei ole sallittua.

4.6 Jos Asiakas käyttää ohjelmistoa laajuudessa, joka ylittää Tuotteen kanssa hankitut oikeudet laadullisesti (suhteessa sallittuun käyttötapaan) tai määrällisesti (suhteessa käyttäjämäärään), hänen tulee viipymättä hankkia sellaiset lisätuotteet, joita käytön luvallisuus edellyttää. Jos hän ei tee tätä, Myyjä käyttää itselleen kuuluvia oikeuksia.

4.7 Tekijänoikeusmerkintöjä, sarjanumeroita tai muita ohjelmatunnisteina käytettäviä ilmaisimia ei saa poistaa ohjelmistosta tai muokata.

 

5) Oikeuksien luovuttaminen ohjelmiston määräaikaista luovutusta koskevassa sopimuksessa

5.1 Tämä kohta 5 koskee yksinomaan kohdan 3.3 b) mukaisia ohjelmiston määräaikaista luovutusta koskevia sopimuksia.

5.2 Maksamalla kohdan 8 mukaisesti koko ostohinnan Asiakas saa ei-yksinomaisen, ajallisesti sopimuksen kestoon rajoitetun, ei-siirrettävän ja ei-alilisensoitavan oikeuden käyttää Tuotetta sopimuksessa ja lisenssitodistuksessa myönnetyssä laajuudessa. Myyjä voi sallia Tuotteen käytön tilapäisesti jo ennen tätä ajankohtaa. Ajallisesti rajoitetun sopimuksen kesto määrittyy Myyjän verkkokaupan tietojen tai Asiakkaan ennen sopimuksen solmimista tekemän valinnan mukaan. Asiakkaan sallittuun hyödyntämiseen kuuluvat ohjelmiston asennus, lataus työmuistiin sekä tarkoituksenmukainen käyttö. Asiakkaalla ei ole missään tapauksessa oikeutta vuokrata tai alilisensoida hankkimaansa Tuotetta, julkaista tai tarjota sitä saataville langallisessa tai langattomassa verkossa tai antaa sitä kolmansien osapuolten käyttöön maksua vastaan tai vastikkeetta.

5.3 Asiakkaalla on oikeus ottaa ohjelmistosta varmuuskopio, jos tulevan käytön varmistaminen edellyttää sitä.

5.4 Asiakkaalla on oikeus dekompilointiin ja kopiointiin vain siinä tapauksessa, että siitä on säädetty laissa. Tämä on kuitenkin voimassa vain sillä ehdolla, että Myyjä ei ole pyynnöstä kohtuullisen ajan kuluessa antanut tarvittavia tietoja Asiakkaan käyttöön.

5.5 Muissa kuin kohdissa 5.1–5.3 mainituissa tapauksissa Asiakkaalla ei ole oikeutta tehdä ohjelmistosta kopioita.

5.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tarvittaessa saamaansa ohjelmiston kopiota tai tarvittaessa tehtyjä lisäkopioita kolmansille osapuolille. Erityisesti hänellä ei ole oikeutta myydä, antaa lainaksi, antaa vuokralle tai alilisensoida ohjelmistoa, tai esittää tai tuoda ohjelmistoa julkisesti saataville.

5.7 Jos Asiakas rikkoo edellä mainittuja määräyksiä, kaikki tämän sopimuksen perusteella saadut käyttöoikeudet peruutetaan välittömästi ja ne palautuvat automaattisesti takaisin Myyjälle. Tässä tapauksessa Asiakkaan pitää lopettaa ohjelmiston käyttö viipymättä ja kokonaan, ja hänen pitää poistaa kaikki järjestelmiinsä asennetut ohjelmiston kopiot ja mahdolliset varmuuskopiot, tai luovuttaa ne Myyjälle.

 

6) Asiakkaan velvollisuudet

6.1 Asiakas on velvollinen suojaamaan Tuotteen soveltuvilla toimenpiteillä kolmannen osapuolen luvattomalta käytöltä. Hän on erityisesti velvollinen säilyttämään kaikki digitaalisten sisältöjen kopiot suojatussa paikassa, jollei sopimuksesta, mahdollisesta lisenssitodistuksesta tai käyttäjädokumentaatiosta muuta ilmene.

6.2 Asiakkaan tulee nimetä yhteyshenkilö, jonka ilmoitukset, mikäli ne koskevat sopimuksen toimeenpanoa, ja toimet sitovat Asiakasta. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

6.3 Asiakkaan pitää ennen sopimuksen toimeenpanoa ja toimeenpanon aikana kertoa Myyjälle kaikista sopimuksen toimeenpanon kannalta olennaisista olosuhteista ja tapahtumista, jotka ovat sopimuksen valmistelulle ja täytäntöönpanolle välttämättömiä ja määrääviä. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

6.4 Asiakas on velvollinen tukemaan Myyjää sopimuksen täytäntöönpanossa parhaan tietonsa ja ymmärryksensä mukaisesti ja luomaan kaikki sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon välttämättömät edellytykset. Asiakas on erityisesti velvollinen antamaan Myyjän käyttöön kaikki sopimusvelvoitteiden täyttämisen edellyttämät asiakirjat, datan ja tiedot vaaditussa muodossa. Tähän kuuluu myös, että Asiakas ilmoittaa työntekijöille oikea-aikaisesti tulevista toimituksista tai muista Myyjän suoritteista.

 

7) Peruutusoikeus

7.1 Kuluttajilla on peruutusoikeus.

7.2 Lisätietoja peruutusoikeudesta on Myyjän peruutusohjeessa, joka löytyy osoitteesta https://www.lizengo.fi/peruutusoikeus.

 

8) Hinnat ja maksuehdot

8.1 Mikäli Myyjän tuotekuvauksessa ei muuta ilmoiteta, annetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset lisättävät toimitus- ja lähetyskulut ilmoitetaan erikseen kulloisessakin tuotekuvauksessa.

8.2 Euroopan unionin ulkopuolella oleviin maihin toimitettaessa yksittäisissä tapauksissa saattaa syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät johdu Myyjästä ja joista Asiakas vastaa. Tällaisia ovat esimerkiksi rahoituslaitosten rahan siirrosta perimät kulut (esim. siirtomaksut ja valuutanvaihtokulut) ja tuontisäädöksiin liittyvät kulut sekä verot (esim. tullimaksut). Tällaisia rahan siirtoon liittyviä kuluja saattaa syntyä myös silloin, kun toimitus ei tapahdu Euroopan unionin ulkopuolella olevaan maahan, mutta Asiakas maksaa Euroopan unionin ulkopuolella olevasta maasta.

8.3 Maksutapa/maksutavat kerrotaan Asiakkaalle Myyjän verkkokaupassa.

8.4 Jos on sovittu ennakkomaksusta pankkisiirtona, maksu erääntyy heti sopimuksen tekemisen jälkeen, mikäli osapuolet eivät ole sopineet myöhemmästä eräpäivästä.

8.5 Jos maksu tapahtuu jollakin maksutavalla, jonka tarjoaa maksupalvelujen tarjoaja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (alla "PayPal"), maksu käsitellään PayPalin kautta ja maksua koskevat PayPalin käyttöehdot, jotka voi lukea osoitteesta https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/useragreement-full, tai jos Asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä, maksua koskevat ilman PayPal-tiliä tapahtuvien maksujen ehdot, jotka voi lukea osoitteesta https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Jos maksutavaksi valitaan SOFORT-siirto, maksun käsittelee maksupalvelujen tarjoaja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Deutschland (alla "SOFORT"). Jotta Asiakas voi maksaa laskun summa SOFORT-siirrolla, hänellä pitää olla verkkopankkitili, jolla on käytössä PIN/TAN-menetelmä ja jolla SOFORT-siirrot ovat sallittuja. Hänen pitää maksutapahtuman yhteydessä tunnistautua vastaavalla tavalla ja vahvistaa maksuosoitus SOFORTille. SOFORT suorittaa maksutapahtuman välittömästi tämän jälkeen ja veloittaa summan Asiakkaan pankkitililtä. Lisätietoja SOFORT-siirrosta maksutapana voi lukea osoitteesta https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

8.7 Jos maksutavaksi valitaan lasku, ostohinta erääntyy, kun Tuote on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta tulee maksaa 7 (seitsemän) päivän kuluessa laskun saamisesta täysimääräisenä, mikäli muuta ei ole sovittu. Tämä ei vaikuta Saksan siviililain (BGB) 286 § 3 momentin viivästyssäädöksiin. Myyjä pidättää oikeuden tarjota laskun maksutapana vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä sen maksutapana, jos ilmoitettu tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa Myyjä ilmoittaa kyseisestä maksurajoituksesta Asiakkaalle verkkokaupan maksutiedoissa.

8.8 Jos maksutavaksi valitaan SEPA-tilisiirto, laskun summa erääntyy SEPA-veloitustoimeksiannon myöntämisen jälkeen, mutta ei kuitenkaan ennen ennakkoilmoituksen määräajan kulumista. Tilisiirto veloitetaan, kun tilattu Tuote lähtee Myyjän varastosta ja Asiakkaalle ilmoitetaan latauslinkki tai hänelle lähetetään tuoteavain sähköpostitse, jolloin ratkaiseva on Myyjän viestin tai sähköpostin lähetys, ei kuitenkaan ennen ennakkoilmoituksen määräajan kulumista. Ennakkoilmoitus ("Pre-Notification") on Myyjän Asiakkaalle lähettämä viesti (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), joka ilmoittaa veloituksesta SEPA-tilisiirrolla. Jos tilisiirtoa ei makseta tilin puuttuvan katteen tai väärän pankkiyhteystiedon vuoksi tai jos Asiakas vastustaa veloitusta, vaikka hänellä ei ole tähän oikeutta, Asiakas vastaa kulloisenkin luottolaitoksen negatiivisen kirjaustoiminnan aiheuttamista kuluista, mikäli ne johtuvat hänestä.

8.9 Myyjän saatavien kuittaaminen Asiakkaan vastasaatavilla suljetaan pois, paitsi jos Myyjä on tunnustanut vastasaatavan tai se on todettu lainvoimaiseksi. Myyjän panttioikeus rajoittuu niinikään tällaisiin vastasaataviin.

8.10 Maksun viivästyessä Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta viivästyskorko, jonka suuruus on voimassa oleva viitekorko + 9 %. Jos maksua ei muistutuksesta huolimatta suoriteta määräajassa, Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta Myyjän tarkoituksenmukaisiin oikeudellisiin toimiin käyttämien perintätoimistojen ja asianajajien muistutus- ja perintäkulut. Perintätoimistojen kohdalla nämä perustuvat perintätoimistoja koskevan lainsäädännön määrittämiin laskentaperusteisiin ja asianajajien kohdalla Saksan asianajajien palkkioita koskevaan lakiin (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Jos Myyjä hoitaa muistutukset itse, Asiakas sitoutuu maksamaan lähetetyistä muistutuksista 1,50 euroa kappaleelta. Tämä ei koske ensimmäistä muistutusta. Asiakkaalla on oikeus osoittaa, että Myyjän kärsimä vahinko on vähäisempi. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

8.11 Muualla kuin Saksan liittotasavallassa sijaitsevilla Asiakkailla on mahdollisuus ostaa nettohintaan, jos ne jo tilauksessa antavat voimassa olevan ALV-numeronsa. Tilauksen jättämisen jälkeen annettua ALV-numeroa ei huomioida.

 

9) Toimitus- ja lähetysehdot

9.1 Tuotteiden toimitus tapahtuu toimitustavalla Asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen, mikäli muuta ei ole sovittu. Tapahtuman suorittamisessa Myyjän tilauskäsittelyssä annettu toimitusosoite on ratkaiseva.

9.2 Jos kuljetusliike lähettää lähetetyn Tuotteen takaisin Myyjälle, koska sen toimittaminen Asiakkaalle ei ollut mahdollista, Asiakas vastaa epäonnistuneen toimituksen kustannuksista. Tämä ei ole voimassa, jos Asiakas käyttää peruutusoikeuttaan, jos toimituksen epäonnistuminen ei johtunut Asiakkaasta tai jos Asiakas oli tilapäisesti estynyt ottamaan tarjotun suoritteen vastaan, paitsi siinä tilanteessa, että Myyjä on ilmoittanut hänelle suoritteesta kohtuullisesti etukäteen.

9.3 Logistisista syistä nouto ei ole mahdollinen.

9.4 Digitaaliset sisällöt luovutetaan Asiakkaalle elektronisessa muodossa ladattavaksi toimittamalla latauslinkki. Tuoteavaimet lähetetään Asiakkaalle sähköpostitse.

 

 

10) Takaisinottoehto

10.1 Myyjän ostohintavaatimuksen täysimittaiseen suorittamiseen asti toimitetut ei-digitaaliset tuotteet ovat Myyjän omaisuutta (takaisinottoehto).

10.2 Asiakas on velvollinen säilyttämään ei-digitaalista tuotetta Myyjän puolesta ja käsittelemään sitä huolella. Hänen pitää säilytyspaikan kautta, esimerkiksi erottamalla muusta tuotevarastosta, tehdä selväksi, että kyseessä on Myyjän omaisuus. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

10.3 Asiakkaan pitää ilmoittaa Myyjälle ulosmittauksesta tai muista kolmannen osapuolen toimista Myyjälle viipymättä kirjallisesti.

10.4 Asiakkaalla on osana normaalia liiketoimintaa oikeus myydä ei-digitaalinen tuote eteenpäin, mutta ei kuitenkaan oikeutta käyttää sitä vakuutena tai pantata sitä. Tällöin hän luovuttaa Myyjälle kaikki myyntiin perustuvat saatavat ostajalta tai muulta kolmannelta osapuolelta Myyjän saatavien laskun summaan asti (arvonlisävero mukaan lukien). Luovutus palvelee samassa laajuudessa kyseisten saatavien turvaamista kuin näiden ehtojen kohdan 10.1 takaisinottoehto. Asiakkaalla on myös luovutuksen jälkeen oikeus periä nämä saatavat. Myyjällä on kuitenkin oikeus periä saatavat itse, jos Asiakas ei suoriudu maksuvelvollisuuksistaan tai maksaa myöhässä, tai maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista koskeva hakemus on jätetty tai jos Asiakas lopettaa maksujen maksamisen. Näissä tapauksissa Myyjä saa peruuttaa perimisvaltuutuksen. Myyjä voi lisäksi vaatia, että Asiakas ilmoittaa luovutetuista saatavista ja niiden velallisista Myyjälle viipymättä sekä antaa Myyjälle kirjallisen luopumisilmoituksen ja kaikki saatavien perinnän edellyttämät tiedot ja asiakirjat. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

10.5 Jos Myyjän toimittamat ei-digitaaliset tuotteet yhdistetään tai sekoitetaan muuhun irtaimeen omaisuuteen siten, että niistä tulee yhtenäisen asian osia, Asiakas luovuttaa yhtenäisen asian osaomistajuuden tällöin Myyjälle. Tällöin Asiakas luovuttaa Myyjälle kaikki Myyjän osaomistamien esineiden myyntiin perustuvat saatavat Myyjän saatavien laskun summaan asti (arvonlisävero mukaan lukien); Myyjä hyväksyy tämän luovutuksen. Kohdan 10.4 lause 3 ja sitä seuraavat lauseet ovat vastaavasti voimassa. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

10.6 Jos Asiakas käyttää Myyjän toimittamia ei-digitaalisia tuotteita siten, että niistä tulee uuden asian osa ja Myyjän omaisuus poistuu tämän vuoksi pysyvästi, valmistetun tuotteen asianmukaisesta osuudesta tulee Myyjän omaisuutta. Tällöin Asiakas luovuttaa Myyjälle kaikki myyntiin perustuvat saatavat ostajalta tai muulta kolmannelta osapuolelta Myyjän saatavien laskun summaan asti (arvonlisävero mukaan lukien). Kohdan 10.4 lause 3 ja sitä seuraavat lauseet ovat vastaavasti voimassa. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

10.7 Mikäli Myyjälle kuuluvien vakuuksien arvo ylittää vakuudellisten saatavien arvon yli 20 prosentilla, Myyjä on Asiakkaan vaatimuksesta velvoitettu edellä mainitun rajan ylittävien vakuuksien vuoksi vapauttamaan vakuuksia Myyjän valinnan mukaan.

 

11) Takuu kohtien 3.2, 3.3 a) ja 3.3 c) mukaisissa sopimuksissa

11.1 Tämän kohdan 11 määräykset koskevat kohtien 3.2, 3.3 a) ja 3.3 c) mukaisia sopimuksia.

11.3 Myyjään kohdistuvat virheistä johtuvat vaateet vanhentuvat vuodessa riskien siirtymisen jälkeen, mikäli kyseessä ovat juuri valmistetut asiat tai työ. Tämä ei ole voimassa, jos Saksan siviililain (BGB) 438 § 1 momentti 2 alakohta (rakennukset ja tuotteet rakentamista varten), 445b § 1 momentti (takautumisvaatimus) ja 634a § 1 momentti 2 alakohta (rakennusvirheet) säätävät pidemmistä määräajoista. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

11.3 Käytettyjen Tuotteiden toimituksessa kaikki tuotevirheisiin liittyvät oikeudet suljetaan pois – jos lainsäädäntö tai muut sopimukset eivät muuta määrää. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

11.4 Kaikki Tuotteita koskevat tiedot, riippumatta siitä, onko niistä nimenomaisesti sovittu kirjallisesti vai ei, ovat ominaisuuskuvauksia, eivät takuita, taattuja ominaisuuksia, sopimuksessa tarkoitettuja käytäntöjä tai vastaavia. Myyjä voi milloin tahansa korjata ilmoituksissa, pöytäkirjoissa, käyttöohjeissa, laskelmissa, esitteissä, Myyjän verkkokaupassa jne. olevat ilmeiset virheellisyydet (kirjoitusvirheet, laskuvirheet, muotovirheet jne.). Vaatimukset tällaisten ilmeisten vikojen korjaamisesta suljetaan pois.

11.5 Myyjän toimituksia kohtaan kauppiaita koskee jokaisessa tapauksessa Saksan kauppaoikeuden (HGB) 377 §:n mukainen tutkimis- ja ilmoitusvelvollisuus. Kun toimitus tapahtuu välittäjän toimeksiannosta suoraan kuluttajalle, kauppaoikeudellinen ilmoitusvelvollisuus on voimassa samalla tavalla ja rajoituksetta. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

11.6 Jos Asiakas hylkää Myyjän toimituksen jostakin muusta syystä kuin sellaisen huomattavan virheen vuoksi, joka rajoittaa käyttöä merkittävästi tai tekee sen mahdottomaksi, vaikka Myyjä on ilmoittanut olevansa valmis suoritteeseen, tämä tarkoittaa Asiakkaan osalta hyväksymättä jättämistä. Vähäpätöisen virheen vuoksi toimitusta ei saa jättää ottamatta vastaan.

11.7 Takuu ei koske virheitä, jotka johtuvat asiattomasta käytöstä, sopimuksen perusteita rikkovasti muokatuista järjestelmän osista, soveltumattomista hallinnollisista välineistä, käytöstä laite- tai ohjelmistoympäristössä, joka ei vastaa lisenssitodistuksessa mainittuja vaatimuksia, epätavallisista käyttöolosuhteista tai Asiakkaan tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta järjestelmän häirinnästä. Jos Tuotteita käytetään kolmannen osapuolen laitteiden yhteydessä, toiminto- ja suoritevirheille annetaan takuu vain siinä tapauksessa, että kyseiset virheet esiintyvät myös ilman näitä yhteyksiä tai että yhteensopivuus näiden laitteiden kanssa on osa sopimuksessa määritettyjä ominaisuuksia.

11.8 Jos toimitus on virheellinen, Myyjä voi valintansa mukaan täydentää suoritteen poistamalla virheen (jälkiparannus) tai toimittamalla virheettömän tuotteen (sijaantoimitus). Jälkimmäisessä tapauksessa Asiakkaan velvollisuus on Myyjän vaatimuksesta palauttaa virheellinen Tuote lainsäädännön määräysten mukaisesti. Jos Asiakas on kuluttaja, edellinen lause on voimassa edellyttäen, että hyötyjä ei palauteta tai korvata arvonsa mukaisesti. Asiakkaan tulee antaa Myyjälle aikaa ja mahdollisuus suoritteen täydentämiseen, erityisesti jälkiparannukseen.

11.9 Myyjä vastaa tarkistuksen ja suoritteen täydentämisen edellyttämistä kuluista, erityisesti kuljetus-, matka-, työ- ja materiaalikuluista lainsäädännön määräysten mukaisesti, jos kyseessä on todellinen virhe. Jos kyseessä on Asiakkaan perusteeton virheenkorjausvaatimus, Myyjällä on oikeus vaatia suoritteen täydentämiskulujensa korvaamista, paitsi jos aiheeton ilmoitus virheestä ei johtunut Asiakkaasta. Jos suoritteen täydennys on virheellinen, Myyjä kieltäytyy lopullisesti ja perustellusti (myös Saksan siviililain (BGB) 439 § 4 momentin mukaisesti), suoritteen täydentäminen on kohtuuton Asiakkaalle tai kyseessä on Saksan siviililain (BGB) 323 § 2 momentin mukainen tapaus, Asiakas voi purkaa sopimuksen tai pienentää vastasuoritusta ilman, että häneen voi kohdistaa vahingonkorvausvaatimuksia.

11.10 Asiakkaan virheisiin liittyvät vaatimukset ja oikeudet eivät koske tilanteita, jossa poikkeama sovituista ominaisuuksista on vähäinen, käytettävyyden haitta on vähäinen, kuluminen on luonnollista tai kyse on vaurioista, jotka johtuvat virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä tai varastoinnista, liiallisesta kuormituksesta, sopimattomista tuotantovälineistä tai erityisistä ulkoisista vaikutuksista, joita ei sopimuksessa oletettu tapahtuvan. Jos Asiakkaalla on virheellisen suoritteen täydennyksen vuoksi oikeus toisaalta edelleen vaatia täydennystä ja toisaalta ottaa sen sijaan käyttöön hänelle kuuluvat lailliset oikeudet, Myyjä voi vaatia Asiakasta käyttämään oikeuksiaan kohtuullisen ajan kuluessa. Asiakkaan tulee ilmoittaa Myyjälle päätöksestään tekstimuotoisesti (esim. sähköpostitse, faksitse tai kirjeitse). Ratkaisevaa määräajan noudattamisessa on se, milloin Asiakkaan selvitys on ollut Myyjän käytettävissä. Jos Asiakas ei käytä oikeuttaan määräajassa, hän voi käyttää sitä, erityisesti oikeutta purkamiseen tai vahingonkorvaukseen suoritteen sijaan, vain, jos uusi hänen määrittämänsä kohtuullinen määräaika suoritteen täydentämiselle on kulunut tuloksettomana. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

11.11 Asiakkaan Saksan siviililain (BGB) 445a § mukaiset takautumisvaatimukset Myyjää kohtaan ovat voimassa vain siinä tapauksessa, että Asiakas ei ole tehnyt ostajansa kanssa sopimuksia, jotka ovat lakisääteisiä virheitä koskevia vaateita laajempia. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

11.12 Tämän kohdan 11 mukaiset nopeampi vanhentuminen ja vahingonkorvausvastuun poissulkeminen eivät ole voimassa tapauksissa, joissa tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutuu hengenvaara tai henkilövahingon vaara, Myyjän rikkoessa velvoitteitaan tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti, kun virheitä piilotellaan vilpillisesti tai ominaisuuksia koskevan asiaankuuluvan takuun tai tuotevastuulain mukaisten vaatimusten tapauksessa.

11.13 Mikäli Myyjä tämän sopimuksen piirissä toimittaa päivityksiä, uusia ohjelmistoversioita tai muita uusia sisältöjä alkuperäiseen sopimuskohteeseen, tämän kohdan 11 määräyksiä sovelletaan myös niihin.

11.14 Omistusoikeuden ongelman tapauksessa tämän kohdan 11 määräykset ovat vastaavasti voimassa.

 

12) Takuu kohdan 3.3 b) mukaisissa sopimuksissa

12.1 Tämän kohdan 12 määräykset koskevat kohdan 3.3 b) mukaisia sopimuksia.

12.2 Ainesvirhetapauksissa Asiakkaalle kuuluvat lakisääteiset oikeudet. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan ainesvirheistä Myyjälle viipymättä.

12.3 Asiakkaan oikeus irtisanomiseen, jonka syy on Saksan siviililain (BGB) 543 § 2 momentin 1 alakohdan 1 virkkeen mukainen sopimuksen mukaisen käytön kieltäminen, suljetaan pois. Tämä ei koske tapausta, jossa Myyjä on vilpillisesti piilottanut virheen tai jossa toimitus Asiakkaalle ei ole tapahtunut oikea-aikaisesti ja Myyjä on vastuussa viivästyksestä.

12.4 Asiakkaan virheistä johtuvat vaatimukset ja oikeudet eivät ole voimassa, jos hän on käyttänyt ohjelmistoa tarkoituksen vastaisesti tai virheellisesti tai muokannut tai muuttanut ohjelmistoa pyytämättä Myyjän kirjallista suostumusta ennakkoon, tai jos ohjelmistoa käytetään ohjelmisto- tai laiteympäristössä, joka ei vastaa lisenssitodistuksessa ilmoitettuja vaatimuksia, paitsi jos Asiakas osoittaa, että virhe johtuu ohjelmistosta.

12.5 Asiakkaan virheisiin liittyvät vaatimukset ja oikeudet eivät koske tilanteita, jossa poikkeama sovituista ominaisuuksista on vähäinen, käytettävyyden haitta on vähäinen, kuluminen on luonnollista tai kyse on vaurioista, jotka johtuvat virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä tai varastoinnista, liiallisesta kuormituksesta, sopimattomista tuotantovälineistä tai erityisistä ulkoisista vaikutuksista, joita ei sopimuksen mukaisesti oletettu tapahtuvan.

12.6 Tämän kohdan 12 mukainen vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ei ole voimassa tapauksissa, joissa tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutuu hengenvaara tai henkilövahingon vaara, Myyjän rikkoessa velvoitteitaan tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti, kun virheitä piilotellaan vilpillisesti tai ominaisuuksia koskevan asiaankuuluvan takuun tai tuotevastuulain mukaisten vaatimusten tapauksessa.

12.7 Mikäli Myyjä tämän sopimuksen piirissä toimittaa päivityksiä, uusia ohjelmistoversioita tai muita uusia sisältöjä alkuperäiseen sopimuskohteeseen, tämän kohdan 12 määräyksiä sovelletaan myös niihin.

12.8 Omistusoikeuden ongelman tapauksessa tämän kohdan 12 määräykset ovat vastaavasti voimassa.

 

13) Vastuu muista velvollisuuksien rikkomuksista

13.1 Myyjä vastaa velvollisuuksien rikkomustapauksissa, jotka eivät ole kohtien 11 ja 12 mukaisia ainesvirheitä tai omistusoikeuden ongelmia, organisaationsa osien tai edustajiensa tahallisesta ja törkeän tuottamuksellisesta menettelystä sekä – riippumatta syyllisyyden asteesta – kuolemantapauksesta ja henkilövahingoista aiheutuneista vahingoista.

13.2 Myyjä on lisäksi vastuussa organisaationsa osien ja edustajiensa lievästä huolimattomuudesta tilanteessa, jossa suorite on mahdoton tai viivästyy, tai takuuta ei voida noudattaa tai muuta olennaista sopimusvelvoitetta loukataan. Olennaisia sopimusvelvollisuuksia ovat sellaiset, joiden täyttäminen ylipäätään mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon ja joiden noudattamiseen sopimuskumppani normaalisti voi luottaa. Tällaisissa tapauksissa Myyjän vahingonkorvausvastuu rajoittuu sellaisiin sopimustyyppisiin vahinkoihin, jotka Myyjän olisi sopimusta tehdessä kohtuullisesti pitänyt huomioida.

13.3 Myyjän kohtien 12.1 ja 12.2 mukaista vastuuta laajempi vahingonkorvausvastuu suljetaan pois – riippumatta oikeusperusteesta. Tämä koskee erityisesti kaikkia sopimuksellisten velvoitteiden rikkomista koskevia vaatimuksia ja luvattomista toimista johtuvia vaatimuksia, mutta ei vaatimuksia, jotka johtuvat virheistä sopimuksen tekemisessä.

13.4 Myyjä ei ole vastuussa tietojen mahdollisesta menetyksestä tarkistuksen, mahdollisesti välttämättömien korjaustoimenpiteiden tai muiden palvelujen yhteydessä. Asiakkaan vastuulla on, että kyseisillä laitteilla tai tallennusvälineillä olevat tiedot on varmuuskopioitu, ja että niillä ei ole arkaluontoisia tietoja.

13.5 Jokainen Asiakkaan kanssa sovittu vastuunrajoitus koskee myös Myyjän organisaation osia ja edustajia.

13.6 Tämä ei vaikuta tuotevastuulain mukaisiin vaatimuksiin.

 

14) Kampanjoiden arvosetelien lunastaminen

14.1 Arvosetelit, joita Myyjä jakaa myynninedistämiskampanjoissa maksutta, joilla on tietty voimassaoloaika ja joita Asiakas ei voi ostaa (alla "Kampanjoiden arvosetelit"), lunastetaan ainoastaan Myyjän verkkokaupassa ja ainoastaan ilmoitetun ajanjakson aikana.

14.2 Tietyt tuotteet voidaan sulkea arvosetelikampanjan ulkopuolelle, mikäli kyseinen rajoitus käy ilmi Kampanjan arvosetelin sisällöstä.

14.3 Kampanjoiden arvosetelit voidaan lunastaa ainoastaan ennen tilaustoimenpiteen päättymistä. Laskeminen jälkikäteen ei ole mahdollinen.

14.4 Tilausta kohden voidaan aina lunastaa vain yksi Kampanjan arvoseteli.

14.5 Tuotteen arvon pitää vastata vähintään Kampanjan arvosetelin summaa. Myyjä ei korvaa mahdollista jäljelle jäävää saldoa.

14.6 Jos Kampanjan arvosetelin arvo ei riitä koko tilaukseen, erotuksen summa voidaan maksaa valitsemalla jokin muu Myyjän tarjoama maksutapa.

14.7 Kampanjan arvosetelin saldoa ei makseta rahana eikä sille makseta korkoa.

14.8 Kampanjan arvoseteliä ei korvata, jos Asiakas palauttaa Kampanjan arvosetelillä kokonaan tai osittain maksetun Tuotteen lakisääteisen peruutusoikeutensa perusteella.

14.9 Kampanjan arvosetelin voi siirtää. Myyjä voi vapauttavasti toimittaa suoritteen kulloisellekin haltijalle, joka lunastaa Kampanjan arvosetelin Myyjän verkkokaupassa. Tämä ei ole voimassa, jos Myyjällä on tieto tai Myyjä on törkeän tuottamuksellisen tietämätön kulloisenkin haltijan oikeudettomuudesta, oikeustoimikelvottomuudesta tai puuttuvasta edustusoikeudesta.

 

15) Loppumääräykset

15.1 Asiakkaalla on vain Myyjän etukäteen myöntämällä kirjallisella luvalla oikeus luovuttaa sopimussuhteen oikeudet ja vaatimukset kolmannelle osapuolelle. Tämä ei vaikuta Saksan kauppaoikeuden (HGB) 354a §:ään; Saksan kauppaoikeuden (HGB) 354a § ei koske kuluttajia.

15.2 Vaikka jokin sopimuksen määräys olisi pätemätön, se ei vaikuta muun sopimuksen voimassaoloon. Pätemätön määräys korvataan sellaisella, joka parhaiten vastaa sopimuksen taloudellista tarkoitusta. Samoin toimitaan, jos sopimuksessa on aukko.

15.3 Sopimussuhteeseen sovelletaan yksinomaan Saksan lakia, poikkeuksena kansainvälistä tavarakauppaa koskeva yleissopimus (CISG-yleissopimus) sekä kansainvälisen yksityis- ja prosessioikeuden edelleenviittaukset. Kuluttajia tämä lainvalinta koskee vain siinä tapauksessa, että Kuluttajan normaalin oleskelumaan pakottava lainsäädäntö ei peruuta myönnettyä suojaa.

15.4 Kaikkien kiistojen, jotka johtuvat sopimuksista, joita nämä Ehdot koskevat, tai liittyvät niihin, oikeuspaikka on Myyjän toimipaikka: Myyjällä on kuitenkin oikeus esittää vaatimuksia missä tahansa laillisesti määritetyssä oikeuspaikassa. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

15.5 Euroopan komissio tarjoaa internetissä käyttöön alustan verkkovälitteiseen riidanratkaisuun seuraavassa osoitteessa: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Tämä alusta tarjoaa aloituspisteen verkon osto- tai palvelusopimuksiin liittyvien kiistojen ratkaisuun ilman oikeudenkäyntiä, kun kiistan osapuolena on kuluttaja. Myyjällä ei ole velvollisuutta osallistua riidanratkaisumenettelyyn kuluttajien sovitteluelimessä, mutta se on periaatteessa siihen valmis. Tämä ei vaikuta tämän kohdan 15 muihin määräyksiin.

Viimeksi katsottu
Live Chat Live Chat