Tietosuoja

 

Lizengo GmbH & Co. KG:n verkkosivustoja ja ulkoisia sivustoja koskeva tietosuojalauseke yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 13, 14 ja 21 artiklan mukaisesti.

I. Yleistä

1. Rekisterinpitäjä

Lizengo GmbH & Co. KG ottaa vakavasti henkilötietojesi suojan ja tätä suojaa koskevat lakisääteiset velvoitteet. Lainsäädännössä edellytetään, että henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava kattavaa läpinäkyvyyden periaatetta. Vain silloin, kun käsittely tapahtuu sinun kannaltasi (rekisteröidyn kannalta) läpinäkyvällä tavalla, sinulla on riittävät tiedot käsittelyn tarkoituksesta, luonteesta ja laajuudesta.

Sen vuoksi tietosuojalausekkeessamme selostetaan perusteellisesti, mitä henkilötietoja lizengo käsittelee käyttäessäsi lizengon verkkosivustoa (www.lizengo.fi) ja kaikkia muita alasivustoja, joihin verkkosivustolla viitataan, sekä muissa tilanteissa, jotka mainitaan tarvittaessa jäljempänä. 

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR), liittovaltion tietosuojalaissa (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) ja muissa tietosuojaoikeudellisissa säännöksissä tarkoitettu rekisterinpitäjä on

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 D-Köln
Puh.: +49 221 975 855 0
Sähköposti: [email protected]

Jäljempänä ”rekisterinpitäjä” tai ”lizengo”.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava – henkilökohtaisesti – 

Eiler Str. 3
51107 D-Köln

Sähköposti: [email protected]

Lizengon verkkosivustolla olevien linkkien kautta saatat siirtyä muille verkkosivustoille, joita ylläpitävät lizengon sijaan kolmannet osapuolet. Lizengo merkitsee tällaiset linkit selkeästi tai ne ovat tunnistettavissa selaimen osoiterivin muuttuessa. Lizengo ei vastaa tietosuojaa koskevien säännösten noudattamisesta ja henkilötietojesi turvallisesta käsittelystä kolmansien osapuolten ylläpitämillä verkkosivustoilla. 

2. Määritelmät

2.1. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Tässä tietosuojalausekkeessa käytetään GDPR:ssä vahvistettuja käsitteitä. Voit tutustua määritelmiin (GDPR:n 4 artikla) esimerkiksi osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

2.2. Evästeet ja vastaavat teknologiat 

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa päätelaitteeseen ja luetaan päätelaitteelta. Ne koostuvat kirjain- ja numeroyhdistelmistä, joiden avulla tunnistetaan käyttäjä asetuksineen, pysytään kirjautuneena asiakastilille tai voidaan analysoida tilastollisesti määrättyjä käyttötapoja esimerkiksi silloin, kun evästeen asettaneeseen verkkosivustoon muodostetaan jälleen yhteys.

WebStorage-tekniikka mahdollistaa muuttujien ja arvojen tallentamisen paikallisesti käyttäjän selaimen välimuistiin. Tekniikka käsittää niin kutsutun ”sessionStorage”-tallennuksen, joka säilyy selaimen välilehden sulkemiseen saakka, sekä ”localStorage”-tallennuksen, joka säilyy selaimen välimuistissa siihen saakka, kunnes käyttäjä tyhjentää välimuistin. LocalStorage-tekniikan avulla voidaan muun muassa tunnistaa lizengon verkkosivustolle siirtyvä käyttäjä asetuksineen.

2.3. Tietoryhmät

Kun lizengo ilmoittaa tietoryhmät, joita on käsitelty, niillä tarkoitetaan erityisesti seuraavia tietoja: Perustiedot (esim. nimi, osoite, syntymäaika), Yhteydenottotiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero, pikaviestipalvelut), Sisältötiedot (esim. syötetyt tekstit, valokuvat, videot, asiakirjojen/tiedostojen sisältö), Sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, voimassaolo, asiakasluokka), Maksutiedot (esim. pankkiyhteys, maksuhistoria, muiden maksupalveluntarjoajien käyttö), Käyttötiedot (esim. verkkosivustolla vierailun kulku, tiettyjen sisältöjen käyttö, käyttöajat, yhteydenotto- ja tilaushistoria), Yhteystiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet, URL), Sijaintitiedot (esim. GPS-tiedot, IP-tiedot, IP-geopaikannus, liitäntäpisteet).

3. Tietoja henkilötietojen käsittelystä

Lizengo käsittelee henkilötietoja vain laissa sallitussa määrin. Henkilötietoja luovutetaan vain jäljempänä kuvatuissa tapauksissa. Henkilötietojen suojaamiseen käytetään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä (esim. pseudonymisointi, salaus).

Mikäli lizengolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tietoja tai luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle (erityisesti lainvalvontaviranomaisille), päätös siitä, mitä henkilötietoja lizengo käsittelee, kuinka kauan niitä käsitellään ja missä määrin niitä tarvittaessa luovutetaan, riippuu siitä, mitä verkkosivuston toimintoja käytät kussakin tilanteessa.

4. Säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää tarkoitusta tai määrätty tietojen säilytysaika kuluu umpeen, mikäli sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano ei edellytä henkilötietojen edelleen säilyttämistä. Siltä osin kuin lizengon on ilmoitettava evästeiden ja vastaavien teknologioiden säilytysajasta, sitä koskevat tiedot löytyvät tämän tietosuojalausekkeen lopusta (ks. kohta III.).

Henkilötiedot, joita lizengo käsittelee hakemuksen (ks. jäljempänä) yhteydessä, säilytetään kuuden kuukauden ajan hakumenettelyn päättymisestä. 

5. Automatisoidut päätökset yksittäistapauksessa, mukaan lukien profilointi

Automatisoituja päätöksiä yksittäistapauksessa, mukaan lukien profilointi, tehdään ainoastaan seuraavien käsittelytoimien yhteydessä:

• Luottotietojen tarkistus, kun maksu tapahtuu laskulla (ks. kohta II:  ”ADU-Inkasso” ja ”Klarna”)

Nämä päätökset ovat sallittuja, koska ne tarvitaan sinun ja lizengon välisen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöön panemiseksi.

Lizengo suojelee oikeuksiasi, vapauksiasi ja oikeutettuja etujasi asianmukaisin keinoin, joihin kuuluvat ainakin oikeus vaatia toimia lizengon palveluksessa olevalta henkilöltä, oikeus esittää oma näkemys ja oikeus riitauttaa päätös.

Nämä päätökset eivät perustu GDPR:n 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin GDPR:n 15 artiklan mukaan, oikeus tietojen oikaisemiseen GDPR:n 16 artiklan mukaan, oikeus tietojen poistamiseen GDPR:n 17 artiklan mukaan, oikeus käsittelyn rajoittamiseen GDPR:n 18 artiklan mukaan sekä oikeus tietojen siirtämiseen GDPR:n 20 artiklan mukaan. Tietoihin pääsemistä ja tietojen poistamista koskevaan oikeuteen sovelletaan BDSG:n 34 ja 35 §:n mukaisia rajoituksia.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (GDPR:n 77 artikla, luettuna yhdessä BDSG:n 19 artiklan kanssa).

Lizengon osalta toimivaltainen valvontaviranomainen: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
(Nordrhein-Westfalenin osavaltion tietosuojavaltuutettu)
Kavalleriestr. 2
40213 D-Düsseldorf 

Voit tehdä valituksen myös toiselle valvontaviranomaiselle. Luettelo valvontaviranomaisista: https://www.bfdi.bund.de/ (kohta ”Infothek/Anschriften und Links”)  

7. Rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuudet

Lizengo ilmoittaa kaikille vastaanottajille, joille henkilötietojasi luovutetaan, kaikki henkilötietojasi koskevat oikaisut tai poistamiset tai niiden käsittelyn rajoittamisen GDPR:n 16 artiklan, 17 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan mukaan, paitsi mikäli ilmoituksen tekeminen on mahdotonta tai se edellyttää suhteetonta vaivannäköä. Annamme sinulle pyynnöstäsi tiedot vastaanottajasta.

8. Velvollisuus tietojen antamiseen

Mikäli oikeusperustaa koskevissa tiedoissa ei jäljempänä muuta mainita, sinulla ei ole velvollisuutta henkilötietojen antamiseen. GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa henkilötietoja kuitenkin tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai tekemiseksi. Mikäli et anna näitä henkilötietoja, sopimuksen tekeminen tai sen täytäntöönpano ei ole mahdollista. Mikäli et anna tietoja GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a ja f alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, lizengon verkkosivuston kyseisiä osia ei voida käyttää. 

9. Vastustamisoikeus ja suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä perustuen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

Sinulla on GDPR:n 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen nojalla oikeus koska tahansa peruuttaa lizengolle antamasi suostumus. Tämä ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Näin ollen peruuttaminen koskee aina vain käsittelyä, joka on tarkoitus suorittaa peruuttamisen jälkeen. Peruuttaminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti kirje- tai sähköpostilla. Jos käytät vastustamisoikeuttasi, lizengo ei enää käsittele henkilötietojasi, paitsi jos se on sallittu muulla (laillisella) perusteella. Mikäli käsittelyä kuitenkin vastustetaan eikä muuta sallimisperustetta ole, henkilötiedot on pyynnöstäsi poistettava viipymättä GDPR:n 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan.

Vastustamis- ja peruutusilmoitus voidaan tehdä vapaamuotoisesti seuraavaan osoitteeseen:

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 D-Köln
Sähköposti: [email protected]

 

II. Tietojen käsittely lizengon verkkosivuston käytön yhteydessä

Verkkosivuston ja sen toimintojen käyttö edellyttää säännönmukaisesti henkilötietojen käsittelyä.

Verkkosivuston saataville asettaminen

Käsittelyn tarkoitus: Verkkosivuston toimintakyky ja optimointi sekä lizengon tietoteknisten järjestelmien turvallisuuden varmistaminen, kun verkkosivustoa käytetään ainoastaan tiedonsaantitarkoituksessa (ilman lisätoimintoja, kuten yhteydenottolomakkeita ja sosiaalisen median lisäosia); muiden kuin lizengon toimittamien toimintojen ja sisältöjen (esim. grafiikat) liittäminen ja näyttäminen.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
Tietoryhmät: käyttötiedot, yhteystiedot
Tietojen vastaanottaja: Tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle vain, kun se on tarpeen lizengon verkkosivuston käyttämiseksi. Tätä varten henkilötietoja luovutetaan seuraaville vastaanottajille: IT-palveluntarjoajat
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

Tuotearviointi

Käsittelyn tarkoitus: Lizengon tarjoamien tuotteiden arviointi; lizengon verkkosivuston personointi; lizengon tietoteknisten järjestelmien turvallisuuden varmistaminen.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
Tietoryhmät: perustiedot (valinnainen), yhteydenottotiedot, sisältötiedot (arviointiesi sisällöt), yhteystiedot
Tietojen vastaanottaja: Ei ole
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

Asiakastili ja lizengon bonuspisteet

Käsittelyn tarkoitus: Asiakastilin käyttö; sopimuksen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden täytäntöönpano; lizengon tietoteknisten järjestelmien turvallisuuden varmistaminen. Kun kirjaudut asiakastilille, käsittelyn tarkoituksena on myös bonusohjelmaan osallistuminen ja bonuspisteiden kerääminen tilauksistasi.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohta
Tietoryhmät: perustiedot, yhteydenottotiedot, tarvittaessa sisältötiedot, yhteystiedot, tarvittaessa maksutiedot, tarvittaessa sopimustiedot ja käyttötiedot
Tietojen vastaanottaja: Ei ole
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

Yhteydenotto (yhteydenottolomake & sähköposti)

Käsittelyn tarkoitus: Yhteydenottopyyntösi käsittely.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta; GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (kun pyyntö johtaa (myöhempään) sopimuksen tekemiseen tai koskee voimassa olevaa sopimusta)
Tietoryhmät: perustiedot, yhteydenottotiedot, sisältötiedot, tarvittaessa käyttötiedot, yhteystiedot, tarvittaessa sopimustiedot (pyynnön luonteesta riippuen)
Tietojen vastaanottaja: Ei ole
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei 

Chatti (Userlike)

Käsittelyn tarkoitus: Chatissä lähettämiesi yhteydenottopyyntöjen käsittely; yhteydenottolomakkeen liittäminen vastausta varten, jos et tavoita lizengoa suoraan chatin kautta; lizengon verkkosivuston optimointi ja personointi.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
Tietoryhmät: tarvittaessa perustiedot, tarvittaessa yhteydenottotiedot, sisältötiedot, tarvittaessa käyttötiedot, yhteystiedot, tarvittaessa sopimustiedot (pyynnön luonteesta riippuen)
Tietojen vastaanottaja: Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 D-Köln.
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

Verkkokauppa 

Käsittelyn tarkoitus: Lizengon verkkokaupan käyttö; tilaustesi ja tiedustelujesi käsittely; verkkokaupan turvallisuuden varmistaminen.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohta
Tietoryhmät: perustiedot, yhteydenottotiedot, sopimustiedot, sisältötiedot, maksutiedot, käyttötiedot ja yhteystiedot. Jos sinulla on jo lizengon asiakastili, kirjautuminen asiakastilille riittää. Lizengo käyttää sitten asiakastililläsi olevia henkilötietoja.
Tietojen vastaanottaja: Postimyyntiyritykset; maksupalveluntarjoajat
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

DooFinder (hakutoiminto)

Käsittelyn tarkoitus: Käyttäjäystävällisen hakutoiminnon, johon sisältyvät hakuehdotukset sekä automaattinen täydennys ja korjaus, liittäminen hakuikkunassa tekemiesi hakujen perusteella.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
Tietoryhmät: sisältötiedot, käyttötiedot, yhteystiedot
Tietojen vastaanottaja: DooFinder S.L., Madrid 28037, Rufino González 23 BIS, 1º 1, Espanja
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

Google Ads Conversion Tracking

Käsittelyn tarkoitus: Lizengon Google Ads -mainoskampanjoiden tulosten mittaus.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta
Tietoryhmät: käyttötiedot, yhteystiedot
Tietojen vastaanottaja: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Yksittäistapauksessa USA.
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Kyllä (yksityiskohdat löytyvät tietosuojalausekkeen lopussa olevasta yhteenvedosta)

Google Ads Remarketing

Käsittelyn tarkoitus: Personoitujen ponnahdusikkunoiden näyttö Googlen mainosverkostossa pseudonymisoidusti rekisteröidyn selaustapasi perusteella.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta
Tietoryhmät: käyttötiedot, yhteystiedot
Tietojen vastaanottaja: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Yksittäistapauksessa USA.
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Kyllä (yksityiskohdat löytyvät tietosuojalausekkeen lopussa olevasta yhteenvedosta)

Google Analytics

Käsittelyn tarkoitus: Tilastollinen arviointi; lizengon verkkosivuston optimointi ja personointi napsautus- ja käyttötapojesi perusteella.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta
Tietoryhmät: käyttötiedot, yhteystiedot (aktiivinen IP-anonymisointi; vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite välitetään Googlen palvelimelle, jossa se lyhennetään)
Tietojen vastaanottaja: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Yksittäistapauksessa USA.
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Kyllä (yksityiskohdat löytyvät tietosuojalausekkeen lopussa olevasta yhteenvedosta)

Google Fonts

Käsittelyn tarkoitus: Lizengon verkkosivuston personointi Googlen palvelimilta ladattujen kirjasinlajien avulla.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
Tietoryhmät: yhteystiedot
Tietojen vastaanottaja: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Yksittäistapauksessa USA.
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

Shopware CAPTCHA

Käsittelyn tarkoitus: Lizengon verkkosivuston väärinkäytön estäminen tarkastamalla, että sitä käyttävät ihmiset eivätkä botit tai vastaavat ohjelmat; lizengon verkkosivuston ja tietoteknisten järjestelmien turvallisuuden varmistaminen.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
Tietoryhmät: yhteystiedot, käyttötiedot
Tietojen vastaanottaja: shopware AG Ebbinghoff 10 48624 Schöppingen
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

Google Tag Manager

Lizengo käyttää kolmansien osapuolten (esim. "Google Tag Manager") sisältöjen liittämiseen Google Tag Manageria. Siinä on kyse teknisestä ratkaisusta, joka ei itse tallenna tai hae suostumusta edellyttäviä evästeitä tai vastaavia teknologioita, vaan ainoastaan määrittää sen, millä edellytyksillä muut lizengon verkkosivustolla käytettävät ja jäljempänä kuvatut ohjelmat aktivoidaan.

LOQATE

Käsittelyn tarkoitus: Laskutus- ja toimitusosoitteesi todentaminen; petosten torjunta ja lizengon yritysprosessien optimointi. Ne ovat myös lizengon oikeutettuja etuja GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohta
Tietoryhmät: perustiedot, yhteydenottotiedot, yhteystiedot.
Tietojen vastaanottaja: GB Group PLC, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park Chester, CH4 9GB, Yhdistynyt kuningaskunta
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

Microsoft Advertising (aikaisempi BingAds) 

Käsittelyn tarkoitus: Lizengon verkkosivuston käytön analysointi; lizengon mainontatoimenpiteiden mittaus (Bing-ilmoitukset).
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta
Tietoryhmät: käyttötiedot, yhteystiedot
Tietojen vastaanottaja: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (”Microsoft”)
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: USA.
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Kyllä (yksityiskohdat löytyvät tietosuojalausekkeen lopussa olevasta yhteenvedosta)

Usercentrics

Käsittelyn tarkoitus: Kun käyt lizengon verkkosivustolla, määrättyjä tietoja tallennetaan päätelaitteeseesi tai haetaan siitä, kun se on ehdottoman välttämätöntä verkkosivuston käyttämiseksi. Niihin kuuluvat tiedot, joita Usercentrics käsittelee sen varmistamiseksi, että vain sellaisia evästeitä asetetaan tai haetaan, jotka ovat teknisesti ehdottoman välttämättömiä verkkosivuston käyttämiseksi tai joihin olet antanut suostumuksesi. Lizengo on valinnut toimijan tietosuojaa edistävien ja teknisten kriteerien perusteella.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c ja f alakohta
Tietoryhmät: käyttötiedot, yhteystiedot.
Tietojen vastaanottaja: Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 D-München
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

Amazon Pay

Käsittelyn tarkoitus: Maksujen käsittely Amazon Pay -maksupalvelun avulla; suora tilaus Amazon-tilisi kautta.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta
Tietoryhmät: perustiedot, yhteydenottotiedot, tarvittaessa sopimustiedot, maksutiedot, käyttötiedot, yhteystiedot
Tietojen vastaanottaja: Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

Klarna

Käsittelyn tarkoitus: Maksutavan/maksutapojen Pay Later (laskulla) ja Slice it (osamaksu) liittäminen; henkilöllisyyden ja luottotietojen tarkistus hyväksyttyjen tilastollis-matemaattisten menetelmien ja taloudellisia tietoja keräävien toimistojen antamien tietojen perusteella laiminlyönnin riskin arvioimiseksi. Kun arviointi on kielteinen, tilauksessa on käytettävä muuta maksutapaa. Tarkistus palvelee myös lizengon oikeutettua etua, joka koskee petosten torjuntaa.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohta
Tietoryhmät: perustiedot, yhteydenottotiedot, sopimustiedot, maksutiedot, käyttötiedot, yhteystiedot
Tietojen vastaanottaja: Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi; taloudellisia tietoja keräävät toimistot
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

Komfortkasse (maksu tilisiirrolla)

Käsittelyn tarkoitus: Tilisiirrolla tapahtuvien maksujen käsittely.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta
Tietoryhmät: perustiedot, tarvittaessa yhteydenottotiedot, tarvittaessa sopimustiedot (tilausnumero, tilauksen määrä), maksutiedot, käyttötiedot, yhteystiedot
Tietojen vastaanottaja: LTC Information Services GmbH, Business Tower, Seligenstädter Str. 107, 63073 D-Offenbach am Main
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

BS Payone (maksu luotto- tai pankkikortilla)

Käsittelyn tarkoitus: Luotto- tai pankkikortilla tapahtuvan maksun käsittely.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta
Tietoryhmät: perustiedot, yhteydenottotiedot, tarvittaessa sopimustiedot, maksutiedot, tarvittaessa käyttötiedot, yhteystiedot
Tietojen vastaanottaja: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 D-Frankfurt am Main.
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

PayPal

Käsittelyn tarkoitus: PayPalin kautta tapahtuvien maksujen käsittely; suora tilaus PayPal-tilisi kautta (PayPal Express-Checkout).
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta
Tietoryhmät: perustiedot, yhteydenottotiedot, tarvittaessa sopimustiedot, maksutiedot, käyttötiedot, yhteystiedot
Tietojen vastaanottaja: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (”PayPal”)
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

 

III. LIZENGO WIKI

Verkkosivuston ”lizengo Wiki” (https://help.lizengo.com/) ja sen toimintojen käyttö edellyttää säännöllisesti henkilötietojen käsittelyä.

LIZENGO WIKI -VERKKOSIVUSTON SAATAVILLE ASETTAMINEN

Käsittelyn tarkoitus: ”lizengo Wiki” -verkkosivuston toimintakyky ja optimointi sekä tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistaminen, kun verkkosivustoa käytetään ainoastaan tiedonsaantitarkoituksessa; muiden kuin lizengon saataville asettamien toimintojen ja sisältöjen (esim. grafiikat) liittäminen ja näyttäminen.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
Tietoryhmät: käyttötiedot, yhdistämistiedot
Tietojen vastaanottaja: Tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle vain, kun se on tarpeen verkkosivustomme käyttämiseksi. Tätä varten henkilötietoja luovutetaan seuraaville vastaanottajille: IT-palveluntarjoajat
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Yksittäistapauksessa USA (EY-komission yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 46 pykälän 2 perusteella,  Yleinen tietosuoja-asetus), muussa tapauksessa muissa maissa riittävyyspäätöksen (artikla 46 Yleinen tietosuoja-asetus) perusteella artiklan 46 pykälän 2 perusteella (Yleinen tietosuoja-asetus).
Tallennammeko suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai haemmeko päätelaitteeltasi tällaisia tietoja? Ei

JULKAISUJEN JA TUEN ARVIOINTI

Käsittelyn tarkoitus: tuki- ja FAQ-julkaisujemme arviointi; moninkertaisten arviointien estäminen; verkkosivustomme personointi; tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistaminen.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
Tietoryhmät: käyttötiedot, yhdistämistiedot
Tietojen vastaanottaja: IT-palveluntarjoajat
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Yksittäistapauksessa USA (EY-komission yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 46 pykälän 2 perusteella,  Yleinen tietosuoja-asetus), muussa tapauksessa muissa maissa riittävyyspäätöksen (artikla 46 Yleinen tietosuoja-asetus) perusteella artiklan 46 pykälän 2 perusteella (Yleinen tietosuoja-asetus).
Tallennammeko suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai haemmeko päätelaitteeltasi tällaisia tietoja? Ei

”LÄHETÄ KYSELY”-TOIMINNON LIITTÄMINEN

Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
Tietoryhmät: tarvitt. perustiedot, yhteydenottotiedot, sisältötiedot, tarvitt. käyttötiedot, yhdistämistiedot (riippuen kyselyn luonteesta ja valinnan mukaan lähetetyistä liitteistä)
Tietojen vastaanottaja: IT-palveluntarjoajat
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Yksittäistapauksessa USA (EY-komission yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 46 pykälän 2 perusteella,  Yleinen tietosuoja-asetus), muussa tapauksessa muissa maissa riittävyyspäätöksen (artikla 46 Yleinen tietosuoja-asetus) perusteella artiklan 46 pykälän 2 perusteella (Yleinen tietosuoja-asetus).
Tallennammeko suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai haemmeko päätelaitteeltasi tällaisia tietoja? Ei 

GOOGLE ANALYTICS

Käsittelyn tarkoitus: Tilastollinen arviointi; verkkosivustomme optimointi ja personointi napsautus- ja käyttötapojesi perusteella.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta
Tietoryhmät: käyttötiedot, yhdistämistiedot (aktiivinen IP-anonymisointi; vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite välitetään Googlen palvelimelle, jossa se lyhennetään)
Tietojen vastaanottaja: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Yksittäistapauksessa USA.
Tallennammeko suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai haemmeko päätelaitteeltasi tällaisia tietoja? Kyllä (yksityiskohdat löytyvät tietosuojalausekkeen lopussa olevasta yhteenvedosta)

 

IV. Suostumukseen perustuvien evästeiden ja vastaavien teknologioiden säilytysaikaa koskevat tiedot

Alla on tiedot niiden evästeiden ja vastaavien teknologioiden nimistä ja toiminta-ajoista, joita – kun olet antanut suostumuksesi – edellä mainitut lisäosat ja palvelut käyttävät seuraavasti:

Palvelun nimi: Evästeen tai vastaavan teknologian nimi (toiminta-aika). 

Pääsy evästeeseen tai vastaaviin teknologioihin on periaatteessa mahdollista vain siitä internetosoitteesta, joka asettaa evästeen. Tämä tarkoittaa, että lizengolla ei ole pääsyä käytettyjen palveluntarjoajien (yllä) evästeisiin. Niillä ei puolestaan ole pääsyä lizengon evästeisiin. Kolmansilla osapuolilla ei ole pääsyä lizengon tai käytettyjen palveluntarjoajien evästeisiin. Kolmannen osapuolen pääsy on mahdollinen vain teknisin toimenpitein, joita lizengo ei voi valvoa ja joista lizengo ei vastaa.

Google Ads Conversion Tracking: _gcl_au (90 päivää)
Google Ads Remarketing: _gcl_au (90 päivää)
Google Analytics: _dc_gtm_* (1 minuutti); _ga (730 päivää); _gd* (-); _gid (1 päivä)
Microsoft Advertising (aikaisempi BingAds): MUID (390 päivää); _uetsid_exp, _uetsid (1 päivä)

 

V. Lizengo GmbH & Co. KG:n ulkoisia sivustoja koskevia tietoja

Instagram

Käsittelyn tarkoitus: Lizengo on perustanut Facebookin (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti) ylläpitämään Instagramiin yritykselle Instagram-sivun, joka on osoitteessa https://www.instagram.com/lizengo.fi/. Kun avaat tämän sivun, Facebook käsittelee henkilötietojasi.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
Tietoryhmät: perustiedot, yhteydenottotiedot, sisältötiedot, käyttötiedot, yhteystiedot
Tietojen vastaanottaja: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (”Facebook”) (GDPR:n 26 artiklassa tarkoitettuna yhteisrekisterinpitäjänä – sopimuksen pääasiallinen sisältö on luettavissa osoitteessa https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Yksittäistapauksessa USA.
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei
Rekisteröidyn oikeudet: Facebook vastaa sinulle rekisteröitynä kuuluvien oikeuksien toteuttamisesta. Tietoja rekisteröidyn oikeuksista on Facebookin osoitteessa https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Voit oikeuksiisi liittyvissä asioissa ottaa yhteyttä myös lizengoon, joka välittää tiedustelusi viipymättä Facebookille.

 

VI. Muita tietojen käsittelyprosesseja

Asiakastuen etäpääsy (TeamViewer)

Käsittelyn tarkoitus: Etätuki (esim. lizengolta ostettujen tuotteiden aktivoinnin tai asennuksen yhteydessä) TeamViewer-työkalun kautta.
Oikeusperusta: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta
Tietoryhmät: tukipyynnöstä riippuen yhteydenottotiedot, perustiedot, sisältötiedot, käyttötiedot, yhteystiedot. Etähuollon yhteydessä käsitellään ehdottomasti vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen pyydetyn tuen antamiseksi.
Tietojen vastaanottaja: TeamViewer Germany GmbH Jahnstr. 30 73037 D-Göppingen (yksin rekisterinpitäjänä)
Suunniteltu luovutus kolmansiin maihin: Ei ole
Tallentaako lizengo suostumuksesi perusteella päätelaitteeseesi henkilötietoja tai hakeeko lizengo päätelaitteestasi tällaisia tietoja? Ei

Viimeksi katsottu
Live Chat Live Chat